Narac Church / Kisha Narac
Primary School / Shkolla 9-vjeçare
Restaurant & Hotel in Boge / Restorant dhe Hotel në Bogë
School Campus / Kampus Shkolle
Restaurant in Malesi e Madhe / Restorant në Malësi e Madhe
Laboratory Center / Qendër Laboratori
Hotel tent / Tendë hoteli
Primary School / Shkolla 9-vjeçare
Gas Station / Karburant
Villa in Paskuan / Vilë në Paskuqan